Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Planning and socioeconomic applications [electronic resource]
Tác giả: Jay D Gatrell, Ryan R Jensen
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Identity by design
Tác giả: Georgia Butina-Watson
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Regionaal beleid voor de landelijke gebieden van de Europese Gemeenschap; inventarisatie en evaluatie
Tác giả: DD van der Stelt-Scheele, PJG Tang
Xuất bản: sGravenhage: WRR, 1989
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Innovation, global change and territorial resilience
Tác giả: Philip Cooke, José Luis Curbelo, Mario Davide Parrilli
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Toward sustainable communities : resources for citizens and their governments
Tác giả: Mark Roseland
Xuất bản: Gabriola Island BC: New Society Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Off the grid : re-assembling domestic life
Tác giả: Phillip Vannini, Jonathan Taggart
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
Contemporary urban planning
Tác giả: John M Levy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.12
 
1

Truy cập nhanh danh mục