Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Rawls
Tác giả: Samuel Richard Freeman
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.092
 
The political philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The impossibility of reason
Tác giả: Mads Qvortrup
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Cassirers politische Philosophie : Zwischen allgemeiner Kulturtheorie und Totalitarismus-Debatte
Tác giả: Roman Parkhomenko
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Jacques Rancière
Tác giả:
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Kristeva and the Political
Tác giả: Cecilia Sjoholm
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
R.J. Rummel: An Assessment of His Many Contributions
Tác giả: Nils Petter Gleditsch
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.092
 
Jacques Rancière History, Politics, Aesthetics
Tác giả: Gabriel Rockhill, Philip Watts
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Thomas Hobbes and Political Theory
Tác giả:
Xuất bản: Lawrence Kan: University Press of Kansas, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
Jacques Rancière : History, Politics, Aestheti
Tác giả: Gilbert Rockhill, Gilbert Rockhill, Phillip Watts, Phillip Watts
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.092
 
R.J. Rummel: An Assessment of His Many Contributions
Tác giả: Nils Petter Gleditsch
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.092
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục