Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
American government : power and purpose
Tác giả: Theodore J Lowi, Benjamin Ginsberg, Kenneth A Shepsle
Xuất bản: New York: W W Norton Company, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
The American democracy
Tác giả: Thomas E Patterson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
We the people : An Introduction to American Politics
Tác giả: Benjamin Ginsberg, Theodore JLowi, Margaret Weir
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
The American Democracy
Tác giả: Thomas E Patterson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
The American democracy
Tác giả: Thomas E Patterson, Gary M Halter
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
American government : institutions & policies
Tác giả: James Q Wilson, Meenekshi Bose, John J Dilulio
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
American government and politics today : the essentials, 2011-2012
Tác giả: Barbara A Bardes, Steffen W Schmidt, Mack C Shelley
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
Madison's nightmare : how executive power threatens American democracy
Tác giả: Peter M Shane
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
States' rights and American federalism : a documentary history
Tác giả: Frederick D Drake, Lynn R Nelson
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
Congressional preemption : regulatory federalism
Tác giả: Joseph Francis Zimmerman
Xuất bản: Albany: State University of New York Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục