Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM và đề ...
Tác giả: Lê Công Thịnh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn ...
Tác giả: Phan Nhân Duy, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Đánh giá hiện trạng môi trường ngành công nghiệp giấy ở khu vực tỉnh Đồng nai và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm
Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (d2d) tỉnh đồng nai và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao công ...
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung, Võ Hồng Thi
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại các KCN tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Mai Công Tài, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Bảo vệ môi trường công nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.731
 
Waste in Textile and Leather Sectors
Tác giả: Ayşegül Körlü, Ayşegül Körlü
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.731
 
Global approaches to environmental management on military training ranges
Tác giả: Melissa K Ladyman, Tracey J Temple
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.731
 
Transportation in a climate-constrained world
Tác giả: Andreas Sch�afer
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.731
 
1

Truy cập nhanh danh mục