Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Concise encyclopedia of languages of the world
Tác giả:
Xuất bản: Coston MA: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
The linguistics encyclopedia
Tác giả: Kirste Malmkjær
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Roland Barthes
Tác giả: Graha Allen
Xuất bản: : Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
An introduction to language
Tác giả: Victoria Fromkin, Nina M Hyams, Robert Rodman
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Bùi Minh Toán
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư Phạm, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  410
 
Dẫn luận ngôn ngữ học
Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  410
 
Language : its structure and use
Tác giả: Edward Finegan
Xuất bản: Boston MA: Thomson Wadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Course in general linguistics
Tác giả: Ferdinand de Saussure, Wade Baskin, Perry Meisel, Haun Saussy
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Theoretical issues in contrastive linguistics
Tác giả: Jacek Fisiak
Xuất bản: Amsterdam: Benjamins, 1980
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Current trends in contrastive linguistics : functional and cognitive perspectives
Tác giả: González Á, Mackenzie, Ma de los Ángeles Gómez González
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục