Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Holy shit : a brief history of swearing
Tác giả: Melissa Mohr
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  417
 
Speak : a short history of languages
Tác giả: Tore Janson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Archaeology and language
Tác giả: R Blench, Matthew Spriggs
Xuất bản: New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
The prehistory of language
Tác giả: Rudolf P Botha, Chris Knight
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Trask's historical linguistics
Tác giả: Robert McColl Millar, R L Trask
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Diachrony of differential argument marking
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Advances in sociophonetics
Tác giả: Silvia Calamai, Chiara Celata
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
The Routledge handbook of historical linguistics
Tác giả: Claire Bowern, Bethwyn Evans
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  417
 
The Routledge Handbook of Historical Linguistics
Tác giả: Claire Bowern, Claire Bowern, Bethwyn Evans, Bethwyn Evans
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  417
 
Diachrony of differential argument marking
Tác giả: Ilja A Seržant, Ilja A Seržant, Alena Witzlack-Makarevich, Alena Witzlack-Makarevich
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  417
 
1

Truy cập nhanh danh mục