Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
British Sign Language For Dummies
Tác giả: City Lit
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
The complete idiot's guide to learning sign language [electronic resource]
Tác giả: Susan Shelly, Jim Schneck
Xuất bản: New York NY: Alpha Books, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Advances in the sign language development of deaf children
Tác giả: Marc Marschark, Brenda S Schick, Patricia Elizabeth Spencer
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Algerian Jewish Sign language: its emergence and survival
Tác giả: Sara Lanesman
Xuất bản: Lancaster UK: Ishara Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Sign Languages of the World: A Comparative Handbook
Tác giả: Julie Bakken Jepsen, Julie Bakken Jepsen, Goedele De Clerck, Goedele De Clerck, Sam Lutalo-Kiingi, Sam Lutalo-Kiingi, William B McGregor, William B McGregor
Xuất bản: Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  419
 
Sign Language: An International Handbook
Tác giả: Roland Pfau, Roland Pfau, Markus Steinbach, Markus Steinbach, Bencie Woll, Bencie Woll
Xuất bản: : De Gruyter, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  419
 
The Routledge handbook of sign language pedagogy / edited by Russell S. Rosen
Tác giả: Russell Scott Rosen
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Sign languages
Tác giả: Diane Brentari
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Ý nghĩa của phi ngôn ngữ trong giao tiếp : báo cáo nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  419
 
Sign language and linguistic universals
Tác giả: Wendy Sandler, Diane C Lillo-Martin
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục