Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.0312417 giây)
Topological methods in group theory
Tác giả: Ross Geoghegan
New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Symmetry, representations, and invariants
Tác giả: Roe Goodman
Dordrecht Netherlands New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Combinatorics of coxeter groups
Tác giả: Anders Björner
New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Several complex variables and Banach algebras
Tác giả: Herbert Alexander
New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
Tác giả: Brian C Hall
New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Quantum groups
Tác giả: Christian Kassel
New York: SpringerVerlag, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Lie groups, Lie algebras, and their representations
Tác giả: V. S Varadarajan
New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
An invitation to C*-algebras
Tác giả: William Arveson
New York: SpringerVerlag, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
Tác giả: J. M. G Fell
Boston: Academic Press, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Topological Groups. Advances, Surveys, and Open Questions
Tác giả: Sidney Morris
Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục