Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Stream ciphers and number theory
Tác giả: Thomas W Cusick, C Ding, Ari Renvall
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Smarandache Fuzzy Algebra
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: : American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Smarandache Semigroups
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: : American Research Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
An Introduction to the Theory of Surreal Numbers [electronic resource]
Tác giả: Harry Gonshor
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Teoretiko-chislovye algoritmy v kriptografii
Tác giả: O N Vasilenko
Xuất bản: Moskva: MëTìSNMO Moskovskiæi ëtìsentr nepreryvnogo matematicheskogo obrazovaniëiìa, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
A mathematical history of the golden number [electronic resource]
Tác giả: Roger Herz-Fischler
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Prime numbers : a computational perspective
Tác giả: Richard E Crandall, Carl Pomerance
Xuất bản: New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Adventures in mathematics [electronic resource]
Tác giả: Martin A Moskowitz
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Number theory : an introduction via the distribution of primes
Tác giả: Benjamin Fine, Gerhard Rosenberger
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Advanced number theory with applications
Tác giả: Richard A Mollin
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục