Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
The Sun, Stars, and Galaxies [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Michael Anderson
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Recent Developments in Gravity
Tác giả: Kostas D Kokkotas, Nikolaos Stergioulas
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  523
 
Dust in the Galactic Environment
Tác giả: D C B Whittet
Xuất bản: Bristol UK: IOP Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Orbital motion
Tác giả: A E Roy
Xuất bản: Bristol England Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Spacetime, geometry and gravitation
Tác giả: Pankaj Sharan
Xuất bản: Basel Boston New Delhi: Birkhauser Hindustan Book Agency, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Spaceflight revolution
Tác giả: David Ashford
Xuất bản: London: Imperial College Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Dark sky, dark matter
Tác giả: JM Overduin, Paul S Wesson
Xuất bản: Bristol: Institute of Physics Publ, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Astronomical Sketching: A Step-by-Step Introduction [electronic resource]
Tác giả: Richard Handy, David B Moody, Jeremy Perez, Erika Rix, Sol Robbins
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
The Night Sky Companion [electronic resource] : A Yearly Guide to Sky-Watching 2009
Tác giả: Tammy Plotner
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Chemistry of space
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: New York: Facts on File, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục