Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B D Vujanović, S E Jones
Xuất bản: San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension
Tác giả: Michio Kaku
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Conservation Laws (Introductory Physics Textbooks Series, Volume 2)
Tác giả: Benjamin Crowell
Xuất bản: : Lightandmatter, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Einstein's miraculous year : five papers that changed the face of physics
Tác giả: Albert Einstein, John J Stachel
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
The void
Tác giả: F E Close
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension
Tác giả: Michio Kaku
Xuất bản: New York: Anchor Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
The shape of inner space [electronic resource] : string theory and the geometry of the universe's hidden dimensions
Tác giả: Shing-Tung Yau, Steven J Nadis
Xuất bản: New York: Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.1
 
Physics : Worldwide Catalog and Experiment Guide
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: USA: Pasco, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.1
 
The meaning of relativity [electronic resource]
Tác giả: Albert Einstein, Edwin P Adams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
The labyrinth of time : introducing the universe
Tác giả: Michael Lockwood
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục