Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Green's Functions and Ordered Exponentials [electronic resource]
Tác giả: H M Fried
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Methods for solving inverse problems in mathematical physics
Tác giả: A I Prilepko, Dmitriĭ G Orlovskiĭ, Igor A Vasin
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Mathematical methods for physicists : a concise introduction
Tác giả: Tai L Chow
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Statistical physics and spatial statistics : the art of analyzing and modeling spatial structures and pattern formation
Tác giả: Klaus R Mecke, Dietrich Stoyan
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Topology and Geometry in Physics [electronic resource]
Tác giả: Eike Bick, Frank D Steffen
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag GmbH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Elements for Physics [electronic resource] : Quantities, Qualities, and Intrinsic Theories
Tác giả: Albert Tarantola
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Mathematics of classical and quantum physics
Tác giả: Frederick W Byron, Robert W Fuller
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Geometric algebra and applications to physics [electronic resource]
Tác giả: Venzo De Sabbata, Bidyut Kumar Datta
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The mathematical theory of cosmic strings : cosmic strings in the wire approximation
Tác giả: Malcolm R Anderson
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Theoretical physics
Tác giả: A S Kompaneet︠s︡, George Yankovsky
Xuất bản: Mineola New York: Dover, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục