Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
String theory for dummies
Tác giả: Andrew Zimmerman Jones
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
The Mathematical Theory of Cosmic Strings
Tác giả: Malcolm R Anderson
Xuất bản: : Institute of Physics Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
String theory demystified
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
String theory and the real world
Tác giả: G L Kane
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Perspectives on String Phenomenology
Tác giả: Bobby Acharya, Bobby Acharya, Gordon L Kane, Gordon L Kane, Piyush Kumar, Piyush Kumar
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
D-branes
Tác giả: Clifford V Johnson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  539.7258
 
Why string theory?
Tác giả: Joseph Conlon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Gravity and strings
Tác giả: Tomás Ortín
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
1

Truy cập nhanh danh mục