Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 93 kết quả
Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science [electronic resource]
Tác giả: Jonathan P Blitz, Vladimir M Gun'ko
Xuất bản: Dordrecht: Springer Dordrecht, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Suspension Acoustics [electronic resource] : An Introduction to the Physics of Suspensions
Tác giả: Samuel Temkin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Phase transformations of elements under high pressure
Tác giả: E Yu Tonkov, E G Ponyatovsky
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Photocatalytic reaction engineering
Tác giả: Hugo I De Lasa, Miguel Salaices, Benito Serrano
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Thermodynamics and introductory statistical mechanics
Tác giả: Bruno Linder
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Molecular Materials with Specific Interactions [electronic resource]
Tác giả: W Andrzej Sokalski
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: P W Atkins, Julio De Paula
Xuất bản: New York Oxford: WH Freeman and Co Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Chemical reactivity theory : a density functional view
Tác giả: Pratim Kumar Chattaraj
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Combustion [electronic resource]
Tác giả: Irvin Glassman, Richard A Yetter
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Physical chemistry : thermodynamics, statistical mechanics & kinetics
Tác giả: Andrew Cooksy
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục