Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 114 kết quả
Raman spectroscopy for soft matter applications
Tác giả: Maher S Amer
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Thin-layer chromatography
Tác giả: Bernard Fried, Joseph Sherma
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
NMR--from spectra to structures : an experimental approach
Tác giả: Terence N Mitchell, Burkha Costisella
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Thermal analysis : fundamentals and applications to polymer science
Tác giả: T Hatakeyama, F X Quinn
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Statistical methods in analytical chemistry
Tác giả: Peter C Meier, Richard Zünd
Xuất bản: New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Impedance spectroscopy [electronic resource] : theory, experiment, and applications
Tác giả: Evgenij Barsoukov, J Ross Macdonald
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Tandem techniques
Tác giả: Raymond P W Scott
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis [electronic resource]
Tác giả: Robert De Levie
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Handbook of molecular force spectroscopy
Tác giả: Aleksandr Noy
Xuất bản: New York NY: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Fluorescent Proteins II elektronisk ressurs : Application of Fluorescent Protein Technology
Tác giả: Gregor Jung
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục