Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Gene Cloning and Manipulation [electronic resource]
Tác giả: Christopher Howe
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Tác giả: Francisco Azuaje, Joaquí Dopazo
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Algebraic statistics for computational biology
Tác giả: Lior Pachter, Bernd Sturmfels
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Genome : the autobiography of a species in 23 chapters
Tác giả: Matt Ridley
Xuất bản: New York: HarperCollins, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Analysis of Genes and Genomes
Tác giả: Richard J Reece
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Understanding DNA : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Genomics [electronic resource] : the science and technology behind the human genome project
Tác giả: Charles R Cantor, Cassandra L Smith
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
The Biological Resources of Model Organisms
Tác giả: R L Jarret, Kevin McCluskey
Xuất bản: New York: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục