Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The prefrontal cortex
Tác giả: Joaquin M Fuster
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
The Genius Engine : Where Memory, Reason, Passion, Violence, and Creativity Intersect in the Human Brain
Tác giả: Kathleen Stein
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.825
 
The parallel brain : the cognitive neuroscience of the corpus callosum
Tác giả: Marco Iacoboni, Eran Zaidel
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
Brain asymmetry and neural systems : foundations in clinical neuroscience and neuropsychology
Tác giả: David W Harrison
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
Tác giả: Henry Kennedy, Yves Christen, David C Van Essen
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
The Hippocampus - Plasticity and Functions
Tác giả: Ales Stuchlik
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.825
 
The CA3 region of the hippocampus: how is it? what is it for? how does it do it?
Tác giả: Enrico Cherubini, Richard Miles
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
Manual Asymmetries, Handedness and Motor Performance
Tác giả: Pamela Bryden, Andrea Helen Mason, Claudia L R Gonzalez
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
Prefrontal Cortex
Tác giả: Branislav Filipovic, Ana Starcevic
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.825
 
Hippocampus : Cytoarchitecture and Diseases
Tác giả: Xinhua Zhang, Xinhua Zhang
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
1

Truy cập nhanh danh mục