Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Pharmacology and therapeutics of cough
Tác giả: K Fan Chung, John Widdicombe
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
COPD for dummies
Tác giả: Kevin Felner, Meg Schneider
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Asthma and respiratory infections
Tác giả: David P Skoner
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Lecture notes. Respiratory medicine
Tác giả: S J Bourke, Graham P Burns
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Viruses and the lung : infections and non-infectious viral-linked lung disorders
Tác giả: Armando E Fraire, Richard L Kradin, Raymond M Welsh, Bruce A Woda
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Respiratory medicine elektronisk ressurs : clinical cases uncovered
Tác giả: Emma Baker, Dilys Lai
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
ERS Handbook of Respiratory Medicine [electronic resource]
Tác giả: Paolo Palange
Xuất bản: Sheffield: European Respiratory Society, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
The good doctor's guide to colds and flu
Tác giả: Neil Schachter
Xuất bản: New York: Collins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Obstructive sleep apnea : diagnosis and treatment
Tác giả: Clete Anthony Kushida
Xuất bản: New York NY: Informa Healthcare, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Respiratory : an integrated approach to disease
Tác giả: Andrew J Lechner, David S Brink, George M Matuschak
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education LLC, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục