Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Occupational health practice
Tác giả: Christer Edling, H A Waldron
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Antiviral methods and protocols
Tác giả: Derek Kinchington, Raymond F Schinazi
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Microbiology : a systems approach
Tác giả: M Kelly Cowan
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Medical microbiology
Tác giả: David Greenwood
Xuất bản: Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9
 
Bacterial genomes and infectious diseases
Tác giả: Billy Bourke, Voon L Chan, Philip M Sherman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Bacteria : the benign, the bad, and the beautiful
Tác giả: Trudy M Wassenaar
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Microbiology and immunology
Tác giả: Arthur G Johnson, Louise Hawley, Arthur G Johnson, Richard J Ziegler
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Lecture notes. Medical microbiology and infection
Tác giả: Tom Elliott
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Medical microbiology
Tác giả: Patrick R Murray, Michael A Pfaller, Ken S Rosenthal
Xuất bản: Philadelphia: ElsevierSaunders, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Infectious diseases
Tác giả: J Cohen, William G Powderly
Xuất bản: Edinburgh New York: Mosby, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục