Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Xác định vị trí và dung lượng hợp lý của TCSC để chống nghẽn mạch trên đường dây truyền tải
Tác giả: Tô Văn Trực, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.315
 
Power system capacitors [electronic resource]
Tác giả: Ramasamy Natarajan
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.315
 
Supercapacitors - Theoretical and Practical Solutions
Tác giả: Lionginas Liudvinavičius
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.315
 
Phasor Domain Steady-State Modeling and Design of the DC?DC Modular Multilevel Converter [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn Oak Ridge Tenn: Oak Ridge National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.315
 
ElectroCat (Electrocatalysis Consortium) [Slides] [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.315
 
Electrochemically Smart Bimetallic Materials Featuring Group 11 Metals [electronic resource] : In-situ Conductive Networ...
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.315
 
Network design optimization of fuel cell systems and distributed energy devices. [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Albuquerque NM Oak Ridge Tenn: Sandia National Laboratories Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2010
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.315
 
Electrochemical device for converting carbon dioxide to a reaction product [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.315
 
Supercapacitors for the Next Generation
Tác giả: Daisuke Tashima, Aneeya Kumar Samantara, Aneeya Kumar Samantara, Daisuke Tashima
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.315
 
Ultra-capacitors in power conversion systems : applications, analysis, and design from theory to practice
Tác giả: Petar J Grbovic
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.315
 
1

Truy cập nhanh danh mục