Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Irrlicht 1.7 realtime 3D engine : beginner's guide [electronic resource]
Tác giả: Aung Sithu Kyaw, Johannes Stein
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
Thực hành sửa chữa màn hình tinh thể lỏng
Tác giả: Vân Anh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815422
 
Transflective liquid crystal displays
Tác giả: Zhibing Ge, Shin-Tson Wu
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
OLED display fundamentals and applications
Tác giả: Takatoshi Tsujimura
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
Connections for the digital age : multimedia communications for mobile, nomadic, and fixed devices
Tác giả: E Bryan Carne
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3815422
 
Fundamentals of liquid crystal devices
Tác giả: Deng-Ke Yang, Shin-Tson Wu
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
Photoalignment of liquid crystalline materials : physics and applications
Tác giả: V G Chigrinov, Vladimir M Kozenkov, Hoi-Sing Kwok
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
Computational liquid crystal photonics : fundamentals, modelling and applications
Tác giả: Salah Obayya
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
Interactive displays : natural human interface technologies
Tác giả: Achintya K Bhowmik
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815422
 
1

Truy cập nhanh danh mục