Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Practical fiber optics
Tác giả: David Bailey, Edwin Wright
Xuất bản: London: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Optical fiber communications : principles and practice
Tác giả: John M Senior, M Yousif Jamro
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Optical networks : a practical perspective
Tác giả: Rajiv Ramaswami, Galen H Sasaki, Kumar N Sivarajan
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems
Tác giả: Clifford Headley, Govind Agrawal, Govind P Agrawal
Xuất bản: : Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Optical fiber telecommunications III
Tác giả: Ivan P Kaminow, Thomas L Koch
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Fiber optic cabling
Tác giả: Barry J Elliott, Mike Gilmore
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Optical fiber telecommunications IVB : systems and impairments
Tác giả: Ivan Kaminow, Tingye Li
Xuất bản: London: Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Fiber Bragg gratings
Tác giả: Raman Kashyap
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
WDM technologies : active optical components
Tác giả: Achyut K Dutta, N K Dutta, Masahiko Fujiwara
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Erbium-doped fiber amplifiers : fundamentals and technology
Tác giả: P C Becker, N A Olsson, J R Simpson
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục