Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 85 kết quả
CMOS circuits for passive wireless microsystems
Tác giả: Fei Yuan
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]
Tác giả: Michael Keating, Pierre Bricaud
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Soft errors in modern electronic systems
Tác giả: Michael Nicolaidis
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
CMOS High Efficiency On-chip Power Management [electronic resource]
Tác giả: John Hu, Mohammed Ismail
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
ASIC and FPGA verification [electronic resource] : a guide to component modeling
Tác giả: Richard Munden
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Practical problems in vlsi physical design automation
Tác giả: Sung Kyu Lim
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Digital logic design
Tác giả: B Holdsworth, R C Woods
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure [electronic resource]
Tác giả: Andrew B Kahng, Jin Hu, Jens Lienig, Igor L Markov
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
VLSI 2010 Annual Symposium : Selected papers elektronisk ressurs
Tác giả: Nikolaos Voros, Michael Huebner, Konstantinos Masselos, Amar Mukherjee, Nicolas Sklavos
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Handbook of FPGA design security [electronic resource]
Tác giả: Ted Huffmire
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục