Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Starting an online business for dummies
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Web stores do-it-yourself for dummies(r)
Tác giả: Joel Elad
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Starting an online business for dummies
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.054678
 
A practical approach to WBEM/CIM management
Tác giả: Chris Hobbs
Xuất bản: Boca Raton: Auerbach, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.054678
 
Internet-Based Workflow Management
Tác giả: Dan C Marinescu
Xuất bản: : WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Executive's Guide to Web Services
Tác giả: Eric A Marks, Mark J Werrell
Xuất bản: : Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.054678
 
The social media marketing book
Tác giả: Dan Zarrella
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Internet-Based Workflow Management : Toward a sematic web
Tác giả: Dan C Marinescu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.054678
 
Starting an online business for dummies
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Internet technologies and business
Tác giả: Alastair Davison, Stephen Burgess, Arthur Tatnall
Xuất bản: Heidelberg: Data Publishing Pty Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.054678
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục