Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Strategic retail management : text and international cases
Tác giả: Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hanna Schramm-Klein
Xuất bản: Wiesbaden: Gabler, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
E-mail selling techniques [electronic resource] : (that really work!)
Tác giả: Stephan Schiffman
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty cổ phần Đại Thuận
Tác giả: Ngô Thị Ngọc Hà, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
Créer un point de vente : petits, moyens, grands commerces--
Tác giả: Pierre-Jean Richard, Sop Sanchez
Xuất bản: SaintGermain: Groupe Eyrolles, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
Le merchandising
Tác giả: AndreÌ Fady, Se, Renaudin
Xuất bản: BerbierduMets: Librairie Vuibert mai, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
Absolute beginner's guide to launching an eBay business
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.87
 
Absolute beginner's guide to project management
Tác giả: Greg Horine
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.87
 
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: kd: Idea Group Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.87
 
The Unofficial Guide to Making Money on eBay (Unofficial Guides)
Tác giả: Lynn Dralle
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
eBay PowerUser's bible
Tác giả: Greg Holden
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.87
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục