Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Adobe Photoshop Lightroom 2 for digital photographers only
Tác giả: Rob Sheppard
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02856686
 
Mac OS X for photographers : optimized image workflow for the Mac user
Tác giả: Rod Wynne-Powell
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02855446
 
Adobe Photoshop Lightroom 1.1 for the professional photographer
Tác giả: David Huss, David Plotkin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Photoshop lightroom 2 for dummies(r)
Tác giả: Rob Sylvan
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Studio and location lighting secrets
Tác giả: Rick C Sammon
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0284
 
Inside Lightroom 2 : the serious photographer's guide to Lightroom efficiency
Tác giả: Richard Earney
Xuất bản: Oxford: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Adobe Lightroom 3 on Demand [electronic resource]
Tác giả: Ted LoCascio
Xuất bản: Indianapolis Old Tappan: Que Pearson Education Distributor, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Adobe Photoshop Lightroom & Photoshop Workflow bible
Tác giả: Mark Fitzgerald
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02856686
 
1

Truy cập nhanh danh mục