Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
The art of digital audio
Tác giả: John Watkinson
Xuất bản: Oxford: Focal Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
The iMovie '11 project book : stuff you can do with iMovie
Tác giả: Jef Carlson
Xuất bản: The United States of America: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.590285536
 
Final Cut Pro workflows : the independent studio handbook
Tác giả: Jason Osder, Robbie Carman
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Vegas Pro 8 editing workshop
Tác giả: Douglas Spotted Eagle
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Final Cut Studio on the spot
Tác giả: Richard Harrington, Robbie Carman, Abba Shapiro
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
iMovie '11 & iDVD [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue, Aaron Miller
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59028553
 
Digital video for dummies, 4th edition [electronic resource]
Tác giả: Keith Underdahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Professional Web video : plan, produce, distribute, promote, and monetize quality video
Tác giả: Richard Harrington, Mark Weiser
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Corporate video production : beyond the board room (and out of the bored room)
Tác giả: Stuart Sweetow
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Single-camera video production
Tác giả: Robert B Musburger
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục