Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 179 kết quả
Cultural translation in early modern Europe
Tác giả: Peter Burke, R Po-chia Hsia
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
 
Using Russian : a guide to contemporary usage
Tác giả: Derek Offord, Natalia Gogolitsyna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.7782
 
Using Spanish synonyms
Tác giả: R E Batchelor
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.1
 
Using Spanish : a guide to contemporary usage
Tác giả: R E Batchelor, Christopher J Pountain
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
A student grammar of French [electronic resource]
Tác giả: M H Offord
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
Language and mind [electronic resource]
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.9
 
Word and world [electronic resource] : practice and the foundations of language
Tác giả: Patricia Hanna, Bernard Harrison
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Semantics [electronic resource] : A Coursebook
Tác giả: James R Hurford, Bren Heasley, Michae Smith
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.43
 
A Reference Grammar of Russian [electronic resource]
Tác giả: Alan Timberlake
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.782
 
A Reference Grammar of Modern Standard Arabic
Tác giả: Karin C Ryding
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.75
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục