Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 54 kết quả
Beginning DirectX 9
Tác giả: Wendy Jones
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81711
 
3D Game Engine Programming
Tác giả: Stefan Zerbst, Oliver Duvel
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Beginning OpenGL Game Programming
Tác giả: Dave Astle, Dave Durnil
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81711
 
Game Design, Second Edition
Tác giả: Bob Bates
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81
 
Buying & Selling Music, Instruments, and Music Collectibles
Tác giả: Mark Abdelnour
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.75
 
Buying & Selling Sports Collectibles on eBay
Tác giả: Bill Froloff
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.0750688
 
Digital Scrapbooking
Tác giả: Lori J Davis
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.593
 
SONAR 4 Ignite!
Tác giả: Brian Smithers
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
SONAR 4 Power!
Tác giả: Scott Garrigus
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
How to Be a DJ
Tác giả: Chuck Fresh
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.443
 

Truy cập nhanh danh mục