Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
51-60 trong số 1472 kết quả
Handbook of building materials for fire protection elektronisk ressurs
Tác giả: Charles A Harper
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  693.82
 
Handbook of forensic services
Tác giả: Kathryn H Suchma, Kim Waggoner
Xuất bản: Milton Keynes Buckinghamshire: Book Express Lightning Source, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Handbook of plastic surgery [electronic resource]
Tác giả: Steven E Greer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Assessing children's well-being : a handbook of measures
Tác giả: Sylvie Naar-King, Maureen A Frey, Deborah A King
Xuất bản: Mahwah NJ London: Lawrence Erlbaum, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Telecommunications and data communications handbook
Tác giả: Ray Horak
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
International handbook on the economics of energy
Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions
Tác giả: Nicola Cranley, Liam Murphy
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Handbook of research on information security and assurance
Tác giả: Jatinder N D Gupta, Sushil K Sharma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Handbook of dietary fiber
Tác giả: Sungsoo Cho, Mark L Dreher
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
Final Cut Pro workflows : the independent studio handbook
Tác giả: Jason Osder, Robbie Carman
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 

Truy cập nhanh danh mục