Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Aging 08/09
Tác giả: Harold Cox
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Contemporary Learning Series, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.26
 
Old age
Tác giả: John A Vincent
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Intersections of ageing, gender, sexualities
Tác giả:
Xuất bản: Bristoll UK: Bristol University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Gerontechnology : Understanding Older Adult Information and Communication Technology Use
Tác giả: Johanna Birkland
Xuất bản: Bingley: Emerald Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.26
 
Caring for Old Age : Perspectives from South Asia
Tác giả: Christiane Brosius, Christiane Brosius, Roberta Mandoki, Roberta Mandoki
Xuất bản: Heidelberg: Heidelberg University Publishing heiUP, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.26
 
Ageing, Diversity and Equality
Tác giả:
Xuất bản: Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Old age abuse : a new perspective
Tác giả: Mervyn Eastman
Xuất bản: London: Chapman Hall, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
The Wiley-Blackwell handbook of adulthood and aging
Tác giả: Martin J Sliwinski, Susan Krauss Whitbourne
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Ageing, Diversity and Equality : Social Justice Perspectives
Tác giả: Sue Westwood, Sue Westwood
Xuất bản: : Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Chapter 5 Elderliness : The agential inseparability of ageing and assistive technologies
Tác giả: Michela Cozza
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục