Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 682 kết quả
Lake Michigan rock picker's guide
Tác giả: Bruce Mueller, Kevin Gauthier
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.09774
 
Giving It All Away The Story of William W. Cook and His Michigan Law Quadrangle
Tác giả: Margaret A Leary
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  340.092
 
Giving It All Away : The Story of William W. Cook and His Michigan Law Quadrangle
Tác giả: Margaret A Leary
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  340.092
 
The Tale of Matsura : Fujiwara Teika's Experiment in Fiction
Tác giả: Wayne P Lammers
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Appropriation and Representation : Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Yang Shuhui
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.1346
 
Pearl from the Dragon's Mouth : Evocation of Scene and Feeling in Chinese Poetry
Tác giả: Cecile C C Sun
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Christian Converts and Social Protests in Meiji Japan
Tác giả: Irwin Scheiner
Xuất bản: ANN ARBOR MICHIGAN: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.6
 
The Imperial Style of Inquiry in Twentieth-Century China : The Emergence of New Approaches
Tác giả: Donald J Munro
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  181.11
 
Transport in Transition : The Evolution of Traditional Shipping in China
Tác giả: Andrew Watson
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  387.50951
 
The Buddhist Poetry of the Great Kamo Priestess Daisaiin Senshi and Hosshin Wakashu
Tác giả: Edward Kamens, Senshi
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.6114
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục