Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1243 kết quả
Handbook of Brain Theory and Neural Networks
Tác giả: Michael A Arbib
Xuất bản: Cambridge: Mit press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
2D object detection and recognition : models, algorithms, and networks
Tác giả: Yali Amit
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
The digital rights movement : the role of technology in subverting digital copyright
Tác giả: Hector Postigo
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  345 .02662
 
Free Innovation
Tác giả: Eric von Hippel
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.064
 
Digital Youth with Disabilities
Tác giả: Meryl Alper
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.908083
 
Documenting and Assessing Learning in Informal and Media-Rich Environments
Tác giả: Jay Lemke, Michael Cole, Robert Lecusay, Vera Michalchik
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.04
 
Making Futures
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.483
 
We Used to Wait
Tác giả: Rebecca Kinskey
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  791.456578
 
Functional Differential Geometry
Tác giả: Gerald Jay Sussman, Jack Wisdom
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Learning at Not-School
Tác giả: Julian Sefton-Green
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục