Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Starguard : best practices for lifeguards
Tác giả: Jill E White
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.210289
 
Teaching personal and social responsibility through physical activity
Tác giả: Donald R HellisonDonald R Hellison
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.071
 
The health fitness handbook
Tác giả: B Don Franks, Edward T Howley, Yuruk Iyriboz
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Aggressive volleyball
Tác giả: Pete Waite
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.334
 
I golf, therefore I am--nuts!
Tác giả: George Fuller
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.352
 
Mastering cycling
Tác giả: John Howard
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
Hockey tough
Tác giả: Saul L Miller, Saul L Miller
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.96019
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Geocaching for schools and communities
Tác giả: J Kevin Taylor
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.14
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục