Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 25 kết quả
Hockey tough
Tác giả: Saul L Miller, Saul L Miller
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.96019
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Geocaching for schools and communities
Tác giả: J Kevin Taylor
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.14
 
Analysis of lipid oxidation
Tác giả: Afaf Kamal-Eldin, Jan Pokorný
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.01577
 
Cricket : steps to success
Tác giả: Ralph Dellor
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.358
 
Nutrient timing for peak performance
Tác giả: Heidi Skolnik, Andrea Chernus
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2010
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sports speed
Tác giả: George B Dintiman, George B Dintiman, Tom Téllez, Robert D Ward
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.707
 
Coaching youth basketball
Tác giả:
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.323077
 
The wrestling drill book
Tác giả: Bill Welker
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.812
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 

Truy cập nhanh danh mục