Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Economics with calculus
Tác giả: Michael C Lovell
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0515
 
Creating entrepreneurs : making miracles happen
Tác giả: Fred Kiesner
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.421
 
The pleasures of pi, e and other interesting numbers
Tác giả: Adrian Yeo
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The world of risk management
Tác giả: H Gifford Fong
Xuất bản: Hackensack NJ London: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Phasetransitions [electronic resource] : a brief account with modern applications
Tác giả: M Gitterman, V Halpern
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.414
 
Semiconductor optical amplifiers
Tác giả: N K Dutta, Qiang Wang
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
Reliability modeling, analysis and optimization
Tác giả: Pham Hoang
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Firewall design and analysis [electronic resource]
Tác giả: Alex X Liu
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Handbook of porphyrin science [electronic resource] : with applications to chemistry, physics, materials science, engine...
Tác giả: Glória C Ferreira
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.593
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục