Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 597 kết quả
Absolute beginner's guide to Microsoft Office
Tác giả: Read Gilgen
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Sams teach yourself Microsoft Office Word 2003 in 24 hours
Tác giả: Heidi Steele
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.052
 
Show me Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Steve Johnson
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.54
 
Maya character creation : modeling and animation controls
Tác giả: Chris Maraffi
Xuất bản: Indianapolis: New Riders, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
Sams teach yourself Microsoft Office Access 2003 in 24 hours
Tác giả: Alison Balter
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Using Microsoft Office 2003
Tác giả: Ed Bott, Woody Leonhard
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.5
 
Core techniques and algorithms in game programming
Tác giả: Sánchez Daniel, Crespo Dalmau
Xuất bản: Indianapolis: New Riders, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.13
 
Sams teach yourself Microsoft Office PowerPoint 2003 in 24 hours
Tác giả: Tom Bunzel
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.6
 
Special edition using Microsoft Office Access 2003
Tác giả: Roger Jennings
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Sams teach yourself Microsoft Office Excel 2003 in 24 hours
Tác giả: Trudi Reisner
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục