Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 287 kết quả
Expert SQL server 2008 encryption [electronic resource]
Tác giả: Michael Coles, Steve Jones, Rodney Landrum
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Learning SQL
Tác giả: Alan Beaulieu
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Mastering phpMyAdmin 2.11 for effective MySQL management elektronisk ressurs : increase your MySQL productivity and cont...
Tác giả: Marc Delisle
Xuất bản: Birmingham UK: Packt, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Learning SQL Server 2008 Reporting Services [elektronisk ressurs] : a step-by-step guide to getting the most of Microsof...
Tác giả: Jayaram Krishnaswamy
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
SQL antipatterns : avoiding the pitfalls of database programming
Tác giả: Bill Karwin
Xuất bản: Raleigh NC Farnham: Pragmatic Bookshelf OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Microsoft Access 2010 in depth [electronic resource]
Tác giả: Roger Jennings
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
The language of SQL
Tác giả: Larry Rockoff
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Microsoft Office Access 2003
Tác giả: Timothy J O'Leary, Linda I O'Leary
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Microsoft Access 2010 VBA Macro Programming [NOOK Book]
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục