Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Sams teach yourself eBay in 10 minutes
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.177
 
EBay timesaving techniques for dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
E-discovery for dummies
Tác giả: Linda L Volonino
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.7372
 
OneNote 2013 for dummies
Tác giả: James H Russell
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.30281
 
Taxes 2006 for dummies
Tác giả: Eric Tyson, Margaret Atkins Munro, David J Silverman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.200973
 
Quicken 2007 for dummies
Tác giả: Stephen L Nelson
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Insurance for dummies
Tác giả: Jack Hungelmann
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368
 
Day trading for dummies
Tác giả: Ann C Logue
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Medicare for dummies
Tác giả: Patricia Barry
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  368.42600973
 
Ebay for dummies, 8th edition
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  381.177
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục