Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Sams teach yourself eBay in 10 minutes
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.177
 
Create your own digital movies
Tác giả: Pam Strayer
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.53
 
VBScript, WMI and ADSI unleashed : using VBSscript, WMI, and ADSI to automate Windows administration
Tác giả: Don Jones
Xuất bản: Indianapolis: Sams Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
XPath : navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 : kick start
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Windows NT Server 4 unleashed
Tác giả: Jason Garms
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.44769
 
Sams teach yourself Java in 21 days (covering Java 8)
Tác giả: Rogers Cadenhead
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Teach yourself UNIX in 24 hours
Tác giả: Dave Taylor, James C Armstrong
Xuất bản: Indianapolis: Sams Pub, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
JSTL : JSP standard tag library kick start
Tác giả: Jeff Heaton
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Sams teach yourself Apache 2 in 24 hours
Tác giả: Daniel López, Ian Kallen
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.713769
 
SharePoint 2010 : how-to
Tác giả: Ishai Sagi
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục