Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1597 kết quả
A primer on scientific programming with Python
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming microcontrollers in C [electronic resource]
Tác giả: Ted Van Sickle
Xuất bản: Eagle Rock Calif: LLH Technology Pub, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Essential C♯ 4.0
Tác giả: Mark Michaelis
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Beginning F# [electronic resource]
Tác giả: Robert Pickering
Xuất bản: New York NY New York NY: Apress distributed by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming C# 4.0
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Learning Python
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Erlang and OTP in action
Tác giả: Martin Logan, Richard Carlsson, Eric Merritt
Xuất bản: Stamford CT: Manning Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
A primer on scientific programming with Python
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
JavaFX [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: J F DiMarzio
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Python geospatial development [electronic resource] : build a complete and sophisticated mapping application from scratc...
Tác giả: Erik Westra
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục