Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 669 kết quả
Programming Perl
Tác giả: Larry Wall, Tom Christiansen, Randal L Schwartz
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Associates, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Perl cookbook
Tác giả: Tom Christiansen, Nathan Torkington
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
The Perl CD bookshelf [electronic resource]
Tác giả: David N Blank-Edelman, Tom Christiansen, Ellen Siever, Sriram Srinivasan, Larry Wall
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Learning Perl on Win32 systems
Tác giả: Randal L Schwartz, Tom Christiansen, Erik W Olson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
MySQL and mSQL
Tác giả: Randy Jay Yarger, Tim King, George Reese
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
X power tools
Tác giả: Chris Tyler
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Asterisk : the future of telephony
Tác giả: Jim Van Meggelen, Leif Madsen, Jared Smith
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695
 
JavaScript and DHTML cookbook
Tác giả: Danny Goodman
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Visualizing data
Tác giả: Ben Fry
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Head first C#
Tác giả: Andrew Stellman, Jennifer Greene
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục