Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 267 kết quả
Linux shell scripting cookbook : solve real-world shell scripting problems with over 110 simple but incredibly effective...
Tác giả: Sarath Lakshman
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Mastering Unix shell scripting
Tác giả: Randal K Michael
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Linux in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Ellen Siever
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Pro Linux embedded systems [electronic resource]
Tác giả: Gene Sally, William Von Hagen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
The Debian system : concepts and techniques
Tác giả: Martin F Krafft
Xuất bản: San Francisco: William Pollock, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
CentOS bible [electronic resource]
Tác giả: Tim Boronczyk, Chris Negus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
From bash to z shell : conquering the command line
Tác giả: Oliver Kiddle, Jerry D Peek, Peter Stephenson
Xuất bản: Berkeley Calif New York NY: Apress Distributed to the book trade in the United States by SpringerVerlag, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Linux device drivers
Tác giả: Jonathan Corbet, Greg Kroah-Hartman, Alessandro Rubini
Xuất bản: : OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
A practical guide to Linux commands, editors, and shell programming
Tác giả: Mark G Sobell
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục