Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Google advertising tools
Tác giả: Harold Davis, David Iwanow
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.14
 
20 recipes for programming PhoneGap [electronic resource]
Tác giả: Jamie Munro
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Practical zendesk administration
Tác giả: Stafford Vaughan
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Encyclopedia of electronic components. Volume 1 [electronic resource]
Tác giả: Charles Platt
Xuất bản: Sebastopol CA: Make, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Building wireless sensor networks
Tác giả: Robert Faludi
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
iPhone [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Building on SugarCRM [electronic resource]
Tác giả: John Mertic
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Getting started with Netduino [electronic resource]
Tác giả: Chris Walker
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Living green : the missing manual
Tác giả: Nancy Conner
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  640
 
Google AdWords [electronic resource]
Tác giả: Anastasia Holdren
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục