Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 193 kết quả
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Mastering Perl
Tác giả: Brian D Foy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Regular expressions cookbook [electronic resource]
Tác giả: Jan Goyvaerts, Steven Levithan
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Configuring Microsoft Exchange server 2010 : MCTS rapid review : exam 70-662 [electronic resource]
Tác giả: Ian McLean
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Getting started with Couchbase Server [electronic resource]
Tác giả: Martin C Brown
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
C# database basics [electronic resource]
Tác giả: Michael Schmalz
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Hackers
Tác giả: Steven Levy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Java EE 6 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Arun Gupta
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Getting started with Storm [electronic resource]
Tác giả: Jonathan Leibiusky, Gabriel Eisbruch, Dario Simonassi
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Macintosh Terminal pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Daniel J Barrett
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục