Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Scaling MongoDB
Tác giả: Kristina Chodorow
Xuất bản: Sebastopol CA: Oreilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
The productive programmer
Tác giả: Neal Ford
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Programming F♯
Tác giả: Chris Smith
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Supercharged JavaScript graphics
Tác giả: Raffaele Cecco
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Mercurial : the definitive guide
Tác giả: Bryan O'Sullivan
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Cloud application architectures : [building applications and infrastructure in the Cloud]
Tác giả: George Reese
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Web 2.0 Architectures
Tác giả: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
MySQL high availability
Tác giả: Charles A Bell, Mats Kindahl, Lars Thalmann
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
DNS and Bind on IPv6
Tác giả: Cricket Liu
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục