Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 40 kết quả
Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5
Tác giả: Robin Nixon
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  006.76
 
Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [ressource électronique]
Tác giả: Mario Andrés Pagella
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Speaking JavaScript : [an in-depth guide for programmers]
Tác giả: Axel Rauschmayer
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Linux unwired
Tác giả: Roger Weeks, Edd Dumbill, Brian Jepson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.268
 
Oracle PL/SQL language : pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein, Chip Dawes, Bill Pribyl
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
CSS : the missing manual
Tác giả: David Sawyer McFarland
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.74
 
High Performance MySQL : optimization, backups, replication and load balancing
Tác giả: Jeremy D Zawodny, Derek J Balling
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
CSS Cookbook
Tác giả: Christopher Schmitt
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.72
 
Making embedded systems
Tác giả: Elecia White
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Head first Android development : a brain-friendly guide
Tác giả: Dawn Griffiths, David Griffiths
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.25
 

Truy cập nhanh danh mục