Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Putting your small business on the Web
Tác giả: Maria Langer
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8400285
 
Apple Training Series
Tác giả: Regan Schoun P
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Real World Adobe Illustrator CS2 (Real World)
Tác giả: Mordy Golding
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
The Adobe Photoshop Elements Crafts Book
Tác giả: Elizabeth Bulger
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  745.594
 
Getting Started with Camera Raw
Tác giả: Ben Long
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Fire the Phone Company
Tác giả: David Field
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38212
 
Creating a Database in FileMaker Pro 8
Tác giả: Steve Schwartz
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Apple Pro Training Series
Tác giả: Michael Wohl
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Mac OS X Help Line, Tiger Edition
Tác giả: Ted Landau, Dan Frakes
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Creating a Web Page in Dreamweaver 8
Tác giả: Nolan Hester
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục