Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3 kết quả
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Network management, MIBs and MPLS
Tác giả: Morris Stephen B
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Nanotechnology
Tác giả: Foster Lynn E
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  620
 
1

Truy cập nhanh danh mục