Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 243 kết quả
Working with microsoft visual studio 2005 team system
Tác giả: Richard Hundhausen
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.786
 
Microsoft asp.net 2.0 step by step
Tác giả: George Shepherd
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
Microsoft Windows registry guide
Tác giả: Honeycutt Gerald Paul
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Marketing research for managers
Tác giả: Sunny Crouch, Matthew Housden
Xuất bản: kd: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.83
 
Managing for knowledge
Tác giả: Christina Evans
Xuất bản: kd: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
Project management jumpstart
Tác giả: Kim Heldman
Xuất bản: kd: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Death by meeting
Tác giả: Patrick Lencioni
Xuất bản: kd: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.456
 
CCNA practice questions exam cram
Tác giả: Jeremy Cioara
Xuất bản: kd: Que Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
The project management question and answer book
Tác giả: Newell Michael W
Xuất bản: kd: AMACOM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Hiring independent contractors
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73024
 

Truy cập nhanh danh mục